1 جايگاه زن در اسلام : یک کالای جنسی قابل خريد و فروش

Image and video hosting by TinyPic

at_2

 در اسلام از دو گروه زنان یاد شده است: زنان آزاد و کنیزان. در اسلام هر دو صفت آزاد و کنیز به وجه موهن بکار رفته است. چراکه زن آزاد یعنی زنی که برده نیست و در اینجا کلمهء آزاد به هیچ وجه به معنی آزادی نیست.
کنیز که وضعیتش معلوم و تکلیفش روشن است. کنیز برده ای است خریداری شده و یا به غنیمت گرفته شده در غزوات و جنگهای تجاوزکارانهء مقدس اسلام که دارای هیچ اختیار و انتخابی نیست و جانش موهبتی است که از جانب ارباب و صاحبش به وی ارزانی گردیده. کنیز در قبال دفع شهوت ارباب و پسران و دوستان وی و کلفتی برای آنان لقمه نانی می خورد و زنده می ماند.
اما زن آزاد به زنی گفته می شود که برای ارتزاق و اعاشه و گذران زندگی، از این امتیاز برخوردار است که ظاهراً مرد مسلمان متجاوز به خود را خود برگزیند و به اختیار به تن فروشی تن دردهد.( نکاح اسلامی) همین میزان از اختیار و انتخاب نیز، در جوامع پدرسالار و نظام مردسالارانه و اسلامی توسط پدر و یا سرپرست شرعی ِ زن نادیده گرفته می شود و زنان جوان و بویژه دختران باکره بالاجبار به ازدواج هایی ناخواسته تن می سپارند.
در اسلام سعی گردیده است که به هر میزان که ممکن است از سن ازدواج زنان بکاهند تا زمان بهره برداری جنسی از آنان افزایش یابد. اینکه محمد تازی عایشه را از شش سالگی با تفخیذ( درمالی) و سپس در نه سالگی به فیض دخول می رساند از رأفت اسلامی است و گرنه خمینی در تحریر الوسیله تفخیذ با نوزاد شیرخواره را نیز مجاز می شمارد.
مسلمانان ماله کش که بطور بی امان به تفسیر مشغولند، زمانی که از زنبارگی و شهوترانی پیامبر اسلام سخن می رود، دلیل ازدواج های متعدد و هوسرانی های او را کمک به زنان بی سرپرست عنوان می کنند. گویی کمک مالی و یاری رساندن به زنان بی چیز و فقیر بدون جماع با ایشان ممکن نیست. توجه به این نکته نیز ضروریست که تعبیر« زنان بی سرپرست » فی نفسه توهین آمیز بوده و زنان را صغیر و سفیه و نابالغ دانسته و بدون وابستگی به مرد و به عنوان انسان کامل و مستقل به رسمیت نمی شناسد. زن در نگاه اسلامی و قرآنی در حقیقت به مثابه زائده ای است که به گرداگرد عضو جنسی ِ زنانه شکل یافته است و لاجرم به اکراه و اجبار به صورت طفیلی ِ مرد می بایست تحمل شود.( پیدایش یافته از دندهء چپ مرد)
جماع خرانهء مرد مسلمان با زن، هیچ شباهت و سنخیت و همجنسی با عشقبازی ِ انسانی ندارد. دوسویه نیست و از مبحث فاعل و مفعولی است. زن در جماع اسلامی توسط مرد گائیده می شود.( با پوزش) جماع اسلامی از اساس با مفهوم سکس و معاشقه و عشقورزی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. زن مسلمان وسیلهء دفع شهوت مرد است. فاقد ارادهء جنسی و میل شخصی و به مانند احشام و جماد و نبات شناخته می شود. زن مسلمان می باید با بستن لنگ به کمر در هر حال و در هر لحظه ای حاضر به یراق و آمادهء ارائه خدمات جنسی به مرد بوده باشد. حتا هنگامی که سوار بر شتر در حرکت است. در جماع اسلامی، مرد مسلمان شبیه همین حاجی بازاری های مؤمن و متدین جمعیت مؤتلفه ای وقتی به خانه باز می گردد، زن عقدی و یا صیقه ای خود را از گنجه و کمد درآورده و چون خوکی فحل به وی تجاوز می کند، از پیش یا از پس.( بقره 223) مرد مسلمان در قبال تملک زن شرعی ِ خویش، پول پرداخته و کالایی را خریده و مختار است که به هرگونه که می پسندد از متاع خویش بهره ببرد. در ازدواج های اسلامی، زن شریک و همسر مرد نیست. این الفاظ تعارفات خررنگ کنی بیش نیست.
مرد مسلمان با پرداخت مهریه، زنی را می خرد و با پرداخت نفقه، وی را به مانند کالای جنسی و کلفت شخصی به خدمت می گیرد.( نساء 21 و 24) حتا فرزندانی که از ازدواج های اسلامی بوجود می آیند متعلق به مرد بوده، حتا جانشان. به گونه ای که اگر پدر فرزندش را به قتل برساند قصاص نمی شود. زن به دلیل اینکه در برابر خدمات جنسی و کلفتی از شوهرش مهریه و نفقه و دستمزد دریافت می دارد، لذا بچه هایی که به دنیا می آورد دقیقاً شبیه نتیجهء زایمان های اسب و الاغ در طویلهء چوپان، به مرد تعلق می گیرد.

متعه و صیغه نیز که در مذهب شیعه مورد احترام بوده و به شدت تشویق می گردد، به منزلهء کارخانهء فاحشه سازی، یکی از راه هایی است که زنان لقمه نانی به کف آورند و از گرسنگی نمیرند. اساساً در موضوع صیغه و متعه صحبت از فاحشگی راندن از سوی منتقدین بی مورد و مضحک است. زیرا که زن در بینش اسلام و قرآن دقیقاً همان فاحشه است. تن فروش و روسپی است. چون قابل تصور نیست که هیچ زنی بدون دریافت دستمزد به جماع با مردی درآید. حتماً باید با مبلغ معلوم و مدت معلوم این عمل صورت گیرد.

نکتهء تأسف آور آن است که هرگاه زنی با مردی دلخواه و دوست داشتنی آزادانه بیامیزد و از سر عشق و علاقه و احترام متقابل، بدون هیچ چشمداشت مادی و مالی به وی بپیوندد و عاشقانه و بنا بر نیاز طبیعی عشق بورزد، آخوند و اسلام و قرآن وی را هرزه و فاحشه و زناکار می خوانند و مستوجب تنبیه و تازیانه و سنگسار می دانند. بحث خفت بار و جدایی افکن و سرکوب کنندهء « محرم و نامحرم » و گناهان جعلی و موهوم جنسی که در اسلام ساخته و پرداخته شده، ریشه در همین معنا دارد.

قابل توجه است که تنها رابطه و مشارکت اجتماعی زن در اسلام منحصر به زمانی است که مورد معامله قرار می گیرد.( البته زن آزاد و نه کنیز و برده.) به بیان دیگر زن تنها در یک مورد و فقط به هنگام فروش سکس و چک و چانه زدن بر سر قیمت ارائهء خدمات جنسی( مهریه، نفقه و اجرت المثل) است که مورد گفتگو قرار می گیرد. از آن پس، یعنی پس از انعقاد قرارداد، زن به پستوی خانه و گنجه و کمد باز می گردد و وظیفهء شرعی ِ وی حفاظت و مراقبت از آلت تناسلی ِ خویش به عنوان مایملک شوهر و یا مایملک هر مردی است که از طریق قرارداد صیغه، فرج وی را خریده است. در جوامع پدرسالار و عشیره ای و قبیله ای همین میزان رابطهء اجتماعی نیز توسط پدر و پدربزرگ و برادر از زن دریغ گردیده و زن غیاباً خرید و فروش می شود.tasavi3

 

 

نه به حکومت ضد زن اسلامي، نه به آپارتايد جنسي  و حجاب اسلامي

روز جهاني زن از راه ميرسد. فراخوان ما به همه فعالين مدافع حقوق زن، به برابري طلبان و آزاديخواهان ، به همه زنان آزاده در ايران اينست که به پا خيزيد و هشت مارس امسال را به روز بزرگي در تاريخ ايران تبديل کنيد. روز اعلام نفرت از حاکمين، روز به صدا در آوردن سوت پايان حکومت جنايت اسلامي!

در آستانه هشت مارس، بايد همگان دست بکار شده و براي ابراز انزجار از حکومتي به ميدان بيايند، که بر سرلوحه آن ضديت با حقوق و حرمت انساني زنان نوشته شده است. اين حکومتي است که در پرونده آن، قتل و جنايت، سنگسار و اعدام، اسيد ريختن به صورت زنان و تحقير و توهين مشمئزکننده عليه جنس مونث ثبت شده است. اين حکومتي است که در پرونده سياه آن، له کردن حقوق زنان و بي حرمت کردن زن نوشته شده است. اين حکومتي است که خون زنان را بي ارزش تر از خون مردان دانسته و شهادت دو زن را برابر با يک مرد ميداند. اين حکومت فاشيست اسلامي است.

روي ديگر سکه در ايران اما، وجود يک نفرت و انزجار عظيم اجتماعي عليه اين قوانين ، اين سنتها و عليه سردمداران  اسلامي حاکم بر ايران است. در ايران يک جنبش عظيم عليه حکومت اسلامي در جريان است که بر سرلوحه آن مبارزه با حجاب ، آپارتايد و جداسازي و مبارزه با نابرابري و بي حقوقي زنان نوشته شده است.

ما به اين جنبش تعلق داريم . جنبش دفاع از برابري و حقوق انساني زنان، جنبش عليه آپارتايد جنسي، عليه حجاب و عليه دخالت مذهب در زندگي مردم، جنبش انسان دوستانه، سکولار و برابري طلبانه، جنبش احترام به انسان ، و برابري بين زن و مرد.

امسال در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم، که حکومت اسلامي در چنبره اعتراضات گسترده کارگران، جوانان، دانشجويان و معلمين و همه مردم ايران است. ما زنان و مردان آزاده  پرچمدار مبارزه عليه حکومت ضد زن اسلامي بوده و سالهاي سال است که با برگزاري هشت مارس در محله و خيابان، در دانشگاه و کارخانه ، نشان ميدهيم که به اين از گور برخاستگان، به مرتجعين  حاکم معترضيم و از تمدن و پيشرفت، از برابري و رفاه و از همه حقوق انساني خود دفاع ميکنيم.

هشت مارس روز ما است. روز مدافعين برابري و حقوق انساني، روز مدافعين مدرنيت و انسان دوستي، روز معترضين عليه حجاب و قوانين زن ستيز اسلامي، روز برابري طلبان و آزاديخواهان .

به ميدان بيائيد و همه با هم ، هشت مارس سال ٢۰۰۹ درس عبرتي به جلادان حاکم بر ايران بدهيم. اگر جمهوري اسلامي با حجاب روي کار آمد و با فرمان رهبر جلاد اين حکومت خميني،  با حمله به زنان جاي پاي خود را محکم کرد، اين بار با فرمان حجاب برگيران و حجاب سوزان، با فرمان ما مردم آزاديخواه در دفاع از حقوق و حرمت زنان و با يک انقلاب که بر پرچم آن برابري زن و مرد نوشته شده است،به زير کشيده ميشود! . به پا خيزيم و روز مرگ حکومت را نزديک کنيم.

سازمان عليه تبعيض در ايران و در دنيا به استقبال هشت مارس ميرود.

ما درتهران و سنندج ، در تبريز و اصفهان و در سوئد و آلمان، درانگلستان و  کانادا ، در سويس و نروژ و فنلاند و در همه جا به استقبال روز جهاني ميرويم.

 همه با هم براي اعلام انزجار عليه حکومت اسلامي، براي بيرون کردن مقامات حکومتي از نهادهاي بين المللي و براي سرنگوني  حکومت آپارتايد جنسي به ميدان بيائيد


violence

Advertisements

15 دیدگاه برای «1 جايگاه زن در اسلام : یک کالای جنسی قابل خريد و فروش»

 1. کردها در تاریخ خود زن را مقدس ترین موجود میدانستند یعنی پرستش اناهیتا من هم بر همین باورم که زن از همه ی موجودات مقدس تر است.و ادیان هم گه خوردند هر چی گفتند البته شرمنده این جوری رک حرف میزنم .پیدایش یا ساخت توهماتی از قبیل دین وخدا واز این قبیل مزخرفات احمقانه ترین وابلهانه ترین حرکت بشر بوده در تاریخ………………………

 2. تو حالت خوب نیست اصلا
  توهم زدی در حد لالیگا
  یه چندتا چرت و پرت نوشتی و یه عکس هم گذاشتی که زن تو اسلام اینه؟؟؟؟؟؟
  من مسلمانم ایرانیم دینمو دوست دارم و عاشق شوهرم هستم میفهمی عــــــــــــــــــــــــــــــاشق
  باهم ازدواج کردم از رابطه ی جنسی مم لــــــــــــــــــــــــــــذت کامل می برم
  خیلی هم احترامم به جاشه
  غیر از شوهرم به کسی فکر نکی کنم شوهر عزیزم هم همین طور
  البته زن های زیادی رو دیدم اینطوری هستن
  ولی شما انگار چشمات یه کم مشکل داره!!!!!!!!!
  اما تو انگار از یه کره ی دیگه اومدی اینا رو نمی بینی
  دوست داری هر طور دلت خواست تفسیر کنی و فقط و فقط به فکر و احساس خودت بها میدی
  تو اصلا تا حالا تحقیق کردی؟؟؟
  معنی تحقیق رو میدونی چیه؟؟
  این حرفایی که زدی از روی احساسته؟یا واقعا تحقیق کردی؟؟؟
  من قبول دارم یه ضعف هایی وجود داره اما نه اینکه بشینی هر چرت و پرتی که به ذهنت میاد سر هم کنی
  منتقدین که شما باشد وای به حال ماها………….

 3. در جواب خانم someone
  بايد خدمتتون عرض کنم که اين آقايون نه اينکه تحقيق نکردن بلکه تمام صحبتهاشون بر اساس تحقيقات و ادله محکم هست .
  البته ادله کثيف شيطاني . اين حرفهاي کثيف از زبان کثيفترين و پليدترين انسانهاي دنيا مياد بيرون . اسلام خار چشم اين بي‌دينهاي بي ناموسه . اينا دوست دارن هر جور که دوست دارن مثل يه خوک کثيف زندگي کنن . مثلمه که بايد با دين پاکيها و صداقتها اينجوري برخورد کنن .

 4. مخالفين اسلام ازاسلام فقط سكس رو فهميدند درحالي كه اسلام انقدرزيباييها دارد كه هر انسان بدون غرضي اگر بداند حتماجذب ان ميشود اگر اسلام اين است كه شماميگوييد پس چرا اسلام هراسي؟اين ديني كه شماتعريف كردي نياز به اسلام هراسي ندارد تمام عقلاي عالم از اون متنفرند پس اسلام غيراز اونه كه شماميگوييد كه البته خودتونم ميدونيدكه دروغ ميگوييد تمام شبهات شما (كه اكثرا فقط تهمت است )جواب كاملا عقلاني دارد مثلا برده داري رااسلام نياورد بلكه اسلام هوشمندانه ان را ازبين برد برده داري ازقبل اسلام بودواسلام به تدريج ان راازبين برد دراسلام براي رسيدن به كمالات هيچ فرقي بين زن ومرد نيست فرقهايي كه هست حكمت دارد روزگاري كه دختران بيگناه راميكشتنداسلام به شدت جلوي اين كار راگرفت وپيامبر اسلام فرمودند بهترين فرزندا شمادختران هستند زنان حق مالكيت اموال خودرانداشتند اماقران درسوره نساءاين حق رابراي تمام زنان قائل شد دراسلام هيچ مردي حق نداردهمسرش را كوچكترين ازاري برساند واگربكندپيش خدا مسئول است وبايد ديه بدهد وزن راراضي كند دراسلام هيچ مردي حق نداردزنش رامجبوربه كار خانه كند درموردسكس هم اگرپيامبر اسلام اهل هوسراني بود دراوج جواني بايك زن40ساله ازدواج نميكرد وتااوزنده بودبااحدي ازدواج نكرد پيامرتا55سالگي فقط باخديجه بودكه 70سال داشت وهميشه از اوبه وفاداري ياد ميكرد ايازنان درغرب كالاي جنسي هستند يادر اسلام برنامه هاي ماهواره علنا از زنان براي جذب بينندگان استفاده ميكنند به طوري كه اگرسكس را ازفيلمهاي غرب بگيري چيز زيادي از اون باقي نميماند اداب بين زن وشوهر در اسلام رابخوانيد چقدر زيباست دراسلام حق انتخاب همسر صرفادراختيار دختر است واگر دختر راضي نباشد عقد باطل است مقدار مهريه هم فقط نظر دختر ملاك است وبقيه فقط ميتوانند با اومشاوره كنند و… اگربخواهم درخوبي اسلام بنويسم فقط درحد اطلاعات مختصرخودم ماهها وقت ميبره اما اگر در خانه كس هست يك حر ف بس است درود برمحمد ص پيامر نور و رحمت

 5. اسلام بهترین دین موجوده و این چرت وپرتایی هم که گفتی همش دروغه

 6. شما می دونید که هیچ دینی جز اسلام وجود ندارد و پیامبران پیشین هم اسلام را تبلیغ می کردند که به تدریج کامل میشد و نسخه ی تمام آن توسط حضرت محمد (صل الله علیه و آله) عرضه شد. اسم های دین هایی مانند یهود و مسیحی و زرتشت و …. هم پیروان پیامبران روی خودشون گذاشتند و متاسفانه می تونیم بگیم به دلیل تحریف ها هیچ چیزی از آن نمانده و تنها دینی که دو اصل اصلی آن یعنی قرآن و عترت تا به حال تغییری حتی جزیی نکرده. تنها دینی که زن در آن ارزش الهی دارد اسلام است و این چرت و پرت ها همش دروغه . من توصیه می کنم یک بار سخنرانی استاد رائفی پور درباره زنان رو گوش بدید و بعد بیاین این چیز ها رو بنویسید . و حرف آخر زن در ایران شیعی اسلامی آزادانه و خواست خودش حجاب می پوشد و گرنه از ایران میره ولی شما فروشگاه های اسرائیل رو نگاه کنید . زن را مانند کالا با قیمت خاصی توی ویترین گذاشتند و می فروشند.

 7. زنده باد اسلام و مسلمین.مرگ بر دشمنان اسلام. مرگ بر نوکران آمریکا و اسرائیل که به خاطر یه استخوان حاضرن هرکاری بکنن. مرگ بر نوکران بی اختیار

 8. لطفا کمی با فکر در مورد دین اسلام حرف بزنید. زن در نظر دین اسلام با اختیار کامل خود شوهرش را انتخاب می کند. حالا یکی با اسم مسلمان رفتار مخالفی انجام می دهد بر عهده دین نمی باشد.

 9. من یه دختر 14 ساله ام نمیتونم داوری کنم واس همین دارم تحقیق میکنم ولی تا اینجا فهمیدم دین اسلام دین خوبیه ولی تحقیقات من ادامه داره من تو خوانواده ی مذهبی نیستم واس همین آزادانه میتونم قضاوت کنم قضاوت من اینه :این دین به نفع منه. همین
  صادقانه بگم این حرفا رو من تاثیر گذاشت ولی وقتی میبینم باز کسایی هستن که انقد محکم میتونن رو اعتقادشون پافشاری کنن منو به این یقین میرسونه که این یه دین خوبیه ولی باز به تحقیق احتیاج داره

 10. سلام
  تو راست میگی آقا اما فقط تو ذهن خودت من کل بقره رو با معنی خوندم هرگز چنین جمله ای در اون ندیدم و حتی در نسائ هم همینطور ..
  اگ اسلام گفته زن میتونه با مرد سکس داشته باشه حتی روی شتر نه بخاطر اینه که بگه زن وسیله بازیه گاهی وقتها شما در مسافرتید چطور اگ تو ماشین شخصیتون سکس کنید این یه کار رمانتیکه اماد رو شتر که گرون ترین وسیله مسافرت اون زمانه بود پس لطف کن یه دیقه فکر کن بعد حرف بزن خب….
  و اما در مورد زن در دین به صراحت گفته شده زن وسیله رفع نیاز نیست و در مقابل زن مسل خروس نباشید زمانی که امریکا نمیدونس سکس و معاشقه چیه اسلام گفت بهترین سکس رو به زنت بده چرا که اون هم حق ارگاسم و لذت داره اما شما نرفتید حداقل درباره اروپا و امریکایی تحقیق کنید که تا قرن 19معتقد بودن هر چی کثیف تر باشی بهتری یا حداقل کنترل ماهواره رو بردار و بزن شبکه ماهواره تا بفهمی تو خارج و غیر اسلام زن یعنی چی به نظر اونا یا تو اینترنت بزن سکس عجیب تا ببینی زنها رو چطور بی ارزش کردن ایه درسته یک زن در یه برنامه تلویزیونی زنده توسط 219 مرد سکس بشه که رکورد بزنن تو شرکتها سکس مگه زن بازیچس فکر کردی اون زن خوشش میاد داره از زن بودنش لذت میبره…
  در مورد صیغه و ایچیزا شماها هستید که به شکل فاحشه سازی رواجش دادین صیغه صرفا باید با اطلاع زن قانونیت باشه در غیر اینصورت گناهه و در مورد قوانیین خاص ک میگه دو زن برابر یه مرد احساسشون و حکمشون بخاطر اینه که زن مظهر احساسه و ممکنه با دلش تصمیم بگیره ….
  در مورد عایشه 6 ساله که گفتی میشه بگی تو حتی قران رو تحریف کردی و چرت گفتی از کجا اینقدر درباره پیامبر خوب بلدی….
  اگ ضعفی به قول شمما تو دین هست از اخونداس و مکتب ها فرقه ای غلتشون که هر کدوم مسل شما یه ساز میزنن و اشکال معلم رو پای منتشر کننده اون اصل نزار و از همه مهمتر خدا زن رو باکره افرید چون به زن ایمان داشته اما به پاکی و مردونگی مردایی امسال من و تو که دنبال فقط سکس هستیم ایمان نداشته زن مقدس ترین و برترین موجود که اگ نبود مرد هم نبود تو با این حرفا حتی ارزش خانواده خودت هم پایین اوردی دوسداری همونطور که تو کشورهای خارجی با زن تو فیلما برخورد میشه با خانواده خودتم برخورد شه نگا کن چقدر حقیری که فکر نکرده حرف میزنی…
  در پایان
  زن بهترین موجوده و حتی از مرد هم کاملتر خدا خودش میدونس چی بیافره اما تو نفهمیدی که حتی جایگاهش نزد خدا چیه اسلام دین بزرگداشت زن نه دین تباه کردنش.
  امر به معروف و نهی از منکر نشونه ای از احترام به زن هست اما اسلام در ایران تا امسال شما هستن هیچ وقت درک نمیشه که الان داخل فرانسه و امریکا از اسلام گرا شدن زنها ترسیدن چون زن که مسلمون شه دیگه برده سکس نمیزاره بشه اونا بقول یکی از دوستان دنبال فروش و خراب نشدن بازار فروش فیلمهاشونن نه جایگاه زن.
  دوست داشته باش زنت را
  تا خدا از تو راضی باشد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s